Banka Sınavlarında En Çok Sorulan 100 Hukuki Terim

bankalar

Günümüzün en gözde mesleklerden biri de bankacılık sektörü. İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinden mezun olanların başlıca tercihleri banka sektörü yönünde olmaktadır. Gerek devlet bünyesinin de ki bankalar olsun gerek özel sektördeki bankalar olsun yaptıkları yazılı ve sözlü sınavlarla adayları oldukça zorlamaktadırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sınavlarda en çok sorulan hukuki terimler şöyledir:

1-Aciz Vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge.

2-ANONİM ŞİRKETİ: Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir.

3-ARİYET: Ödünç, ödünç sözleşmesi

4-AYNİ: Mala ilişkin, eşyaya bağlı, malın mülkiyeti ile ilgili

5-BONO: Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet

6-BUTLAN: Geçersizlik

7-CEBRİ İCRA: Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

8- CİRO: Çifte yetki veren havale, ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri

9-CÜZİ HALEFİYET: Miras üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi haleftir.

10-DEF’İ: Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol,

11-EDİM: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi,

12-EMİTA: Ticaret konusu olan her türlü mal,

13-FER’İ: Ekli, eklentili, ikinci derecede olan.

14-FİİL EHLİYETİ: Bir kimsenin, kendi eylemleri ile haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği,

15-GABİN: Aşırı yararlanma, edimler arasında açık oransızlık, alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden fazla olması,

16-GAİPLİK KARARI: Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınamaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi,

17-HAK EHLİYETİ: Sağ doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan yararlanma yeteneği,

18-HAMİLİNE: Kıymetli evrakı elinde bulundurana ödeme yapılacağını gösteren ibare,

19-HAKSIZ FİİL: Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir,

20-İBRA: Aklanma, temize çıkma, aklama, temize çıkarma

21-İCAP: Bir sözleşme için ilk söylenen söz,

22-İCAZET: İzin, onay,

23-İCRA: Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

24-İÇTİHAT: Yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç, Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış,

25-İFA: Ödeme, yerine getirme, bir işi yapma,

26- İFLAS MASASI: İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim,

27-İKRAH: Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak,

28-İKTİSAP: Kazanma, kazanım, edinme, bir şeyin mülkiyetini elde etme,

29- İLAM: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge, mahkeme kararlı belge,

30-İLLİYET BAĞI: Nedensellik bağı, bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki,

31-İNFİSAH: Fesh olunma, bozulma, hükümsüz kalma, kendiliğinden ortadan kalkma,

32- İNTİFA HAKKI: Yaralanma hakkı, başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi,

33- İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrak,

34-İRAT SENEDİ: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırarak, sürümünü arttırmak için bağlandığı kıymetli evrak,

35-İSTİHKAK DAVASI: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava,

36-İSTİRDAT DAVASI: Geri alım davası; haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan dava,

37- İTFA: Bir borcu ödeme, sona erdirme

38-IZTIRAR HALİ: Zorunluluk hali, çaresizlik

39- KAMBİYO SENETLERİ: Poliçe, bono ve çekten ibarettir.

40- KAMBİYO TAAHHÜDÜ: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç

41-KARİNE: İpucu, belirti, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

42-KARZ: Ödünç

43-KAYYUM: Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse

44-KAZAİ RÜŞT: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının kabulü ile mahkemece reşit kılınması,

45-KOLLEKTİF ŞİRKET: Ticari bir işletmeyi ticari unvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirket,

46-KOMANDİT ŞİRKET: İki veya daha çok daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortakların sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip şirket tipidir.

47-KONKORDATO: En az üçte iki alacaklının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre borcun belli yüzdesini belirlenen vadede ödeyerek borcundan kurtulması,

48- KÜLLİ HALEFİYET: Mirasçılar, sadece miras üzerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Bu detay miras hukukunda külli halefiyet olarak adlandırılır,

49-LİMİTED ŞİRKETİ: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumluluklarını koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

50-MALİK: Mülkiyet hakkı sahibi, bir şeye sahip olan kişi,

51-MAMELEK: Malvarlığı,

52-MENFİ TESPİT DAVASI: Bir kimsenin iddiada bulunan kişi ile aralarında hukuki ilişki bulunmadığının saptanmasını istediği dava,

53-MUACCEL: Vadesi gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş,

54-MÜCBİR SEBEP: Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, beklenmedik olaylar,

55- MÜDAFİ: Savunucu, savunan

56-MÜECCEL: Vadeli, zamanı henüz gelmemiş,

57-MÜEYYİDE: Yaptırım, destek, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler, bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepki

58-MÜFLİS: İflas eden kişi, mahkemelerce iflasına karar verilen kimse,

59-MÜMESSİL: Temsil eden, temsilci,

60-MÜMEYYİZ: Sezgin, temyiz eden, iyiyi kötüden ayırma yeteneğine sahip kimse,

61-MÜSADERE: Zoralım, bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması,

62-MUTLAK MUVAZAA: Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri,

63-MÜTESELSİL SORUMLULUK: Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması,

64-NAMA: Ada, isme kişiye,

65-ÖNALIM HAKKI: Bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı,

66-PAYLI MÜLKİYET: Birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olmasıdır,

67- PEY AKÇESİ: Ön ödeme,

68-RAYİÇ BEDEL: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri, piyasa değeri

69-RE’SEN: Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman

70-REŞİT: Ergin, rüşt yaşını doldurmuş, onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak ergenliğine mahkemece karar verilen kişi,

71-RÜCU: Dönme, sözünden dönme, bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi,

72-RÜÇHAN HAKKI: Yasal olarak tanınan öncelik hakkı,

73-SINIRLI SORUMLULUK: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklıya karşı mal varlığının bir bölümü ile sorumlu olması,

74-SINIRSIZ SORUMLULUK: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması,

75-ŞERH: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim,

76-SÜKNA HAKKI: Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı,

77-ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI: Mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren yenilik doğuran hak,

78-TAHVİL: Üzerinde bulunan kupon veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan menkul değerle,

79-TAKSİRLİ SUÇ: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştiren suç,

80-TEMMERRÜT: Borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme,

81-TEMETTÜ: Kar, kazanç payı,

82-TEMYİZ: Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol,

83- TEKNİS: İndirim , azaltma, eksiltme

84-TEREKE: Miras bırakandan mirasçılara kalan malvarlığı,

85-TERKİN: Silme, resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun çizilmesi

86-TESELLÜM:  Teslim alma,

87- TESELSÜL: Zincirleme, birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması,

88-TRAMPA: Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme,

89-TÜZEL KİŞİ: Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan,

90-ÜST HAKKI: Taşınmaz malikin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma yetkisi verdiği irtifak hakkı,

91-VARANT: Rehin senedi, umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet,

92- VARİS: Mirasçı,

93-VASİ: Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci,

94-VEDİA: Saklama,

95- VEKALET SÖZLEŞMESİ: Kişinin , bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme,

96- VELAYET: Ana veya babanın , reşit olmamış çocukları üzerindeki eğitim ve terbiye hak ve yetkisi,

97-ZAMANAŞIMI: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılması, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre

98- ZARURET HALİ: Kendisini ve başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan y ada derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermesidir.

99-ZIMNİ: Üstü kapalı, açık olmayan,

100-ZİLYETLİK: Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>